TETRAS BLOG

DŮLEŽITOST ETIKY A ETICKÉHO KODEXU VE FIRMĚ

Tetras Translations

/

U nás, v Tetras Translations, ve společnosti s mezinárodní klientelou, se snažíme každý den chovat prosociálně, ať už k našim zákazníkům nebo k sobě navzájem. Obecně málokterý zaměstnanec dokáže charakterizovat pojmy jako etika nebo etický kodex. Výkon každé profese je v dnešní moderní době spojen s dodržováním mnoha zákonů, norem a nařízení souvisejících s jejím výkonem. Jedná se převážně o technickou, ekonomickou, provozní a pracovně-právní oblast. V oblasti etického jednání neexistují zákonem přesně stanovená pravidla…

Přirozeným vývojem byly v minulosti vytvářeny zaužívané modely chování příslušníků určité profese. Postupně se mnohé z nich dostaly i do písemné podoby – tzv. etického kodexu. S ním se museli seznámit všichni příslušníci konkrétní profese a při výkonu zaměstnání se jím i řídili (cechovní společenství). Současné společnosti uplatňují vlastní přístup k zavedení morálních principů do své praxe. Mnohé z nich se spoléhají pouze na korektní a etické chování svých zaměstnanců, získané prostřednictvím jejich výchovy ve školách a rodinách. Málokdy se setkáme se zavedením vypracovaného etického kodexu konkrétní společnosti a jeho reálným uplatněním v praxi. Právě v kodexech se nacházejí principy etického chování, které jsou platné pro celý subjekt. V současnosti situace ohledně uplatňování etických a morálních zásad v podnikatelské oblasti není uspokojivá. Dravost společnosti, která je zaměřena hlavně na zisky a konzum, vede mnohé pracovníky k zapomínání na morální, mravní a etické zásady komunikace a jednání v rámci jejich povolání. Důsledkem jsou i narušené vztahy mezi zákazníkem a společností. Lidé si zvykli navzájem si nedůvěřovat ve verbální komunikaci, vyžadují proto písemné dohody deklarované v platných zákonech. Právě proto je důležité, aby firmy, jimž záleží na dobrém jménu, přímo či nepřímo trvaly na dodržování etického chování svých zaměstnanců. Výsledek se časem projeví ve výsledcích hospodaření, získáním dobrého jména u klientů a stane se přirozeným marketingem, který přivede nové zákazníky. Z tohoto důvodu je užitečné, aby se s myšlenkou etického chování ve společnosti všichni ztotožnili. Vypracováním etického kodexu a jeho dodržováním dokážete zvýšit a pozvednout firemní kulturu.

Etický kodex

Kodex je vyjádřením ideálu chování a dodržování zásad v rámci určitého typu povolání. Jeho písemná verze obsahuje stanovenou formu příkazů, zákazů a doporučení profesního chování a jednání. Je plánem plnění úkolů v konkrétním povolání, ale i návodem, jak se chovat v dané situaci a v profesních vztazích. Slouží jako měřítko pro hodnocení jednání realizátorů konkrétní profese. Při tvorbě etického kodexu by se neměla opomíjet skutečnost, že výkon každé profese zasahuje do života člověka. Důležitým cílem přijetí etického kodexu je ochrana práv klienta a také zaměstnance firmy. Jednotlivé body nesmí být v rozporu s obecně platnými zákony a obecnými etickými normami chování společnosti daného státu. V případě porušení přijatých zásad etického kodexu řeší případné prohřešky proti jednotlivým normám etická komise v souladu s předem stanovenými sankcemi.

Globální úmluva OSN a Etický kodex

Předchůdcem Globální úmluvy jsou Caux Round Table Principles, jež byly přijaty v roce 1994 ve Švýcarsku. Byl to první soubor pravidel obchodní etiky, který vycházel z ideálu lidské důstojnosti a ideálu Kyosei. Tento soubor pravidel vypracovali obchodní lídři z Evropy, Japonska a USA. Z těchto principů později vznikla Globální úmluva OSN. Iniciativa OSN poskytuje neomezený prostor pro diskusi, změny a sdílení nápadů. V jednotlivých státech účastníci sami vytvářejí řešení a přispívají k celkové vizi Globálního paktu OSN. Nové podněty a základní pravidla jsou aktualizovány v Memorandu o porozumění na https://www.globalcompact.de/wAssets/docs/Deutsches-Netzwerk/MOU_2014_Germany-Signed.pdf. Firmy, které podepsaly Globální úmluvu OSN, musely přijmout do své sféry vlivu etický kodex, soubor základních hodnot v oblasti lidských práv, pracovních norem, životního prostředí a antikorupce. Jako příklad si můžeme vzít některé významné společnosti působící ve vyspělé ekonomice: Aldi Süd, Deutsche Börse, Deutsche Telekom, Hochtief, Nestlé, SAP a mnohé další. Průmyslové společnosti v energetice a producenti uhlí také podporují nároky Globální úmluvy včetně Siemens, EnBW a E.ON. U všech zmíněných firem se přímo na jejich internetových stránkách nachází etický kodex a Globální úmluva OSN.

Etika a firma Tetras

Ve společnosti, která se chce úspěšně a dlouhodobě prosadit v podnikání, by měl být ustanoven etický kodex. Z Globální úmluvy OSN vyplývá, že etický kodex je základní dokument deklarující profesní etiku podnikání. Tetras Translations si plně uvědomuje důležitost etického kodexu. Právě proto na naší webové stránce v dohledné době přibude Etický kodex. Ten v dnešní době není jen deskriptivní, ale i praktickou zárukou a podporou úspěšného podnikání. Právě tam, kde se cítí zaměstnanci a také zákazníci spokojeně, vzniká vysoký předpoklad, že bude společnost úspěšně fungovat ještě velmi dlouhou dobu.

Otázku morálního konfliktu výstižně popsal Mahátma Gándhí: „Udělat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu.“

Pobočka Česko

Zertifikat

Ostatní pobočky

Německo → Mnichov

USA → Washington

Slovensko → Žilina

Polsko → Bielsko-Biała

Rychlý přístup

© Copyright Tetras Translations 2024

Pobočka Česko

Zertifikat

Ostatní pobočky

Německo → Mnichov

USA → Washington

Slovensko → Žilina

Polsko → Bielsko-Biała

Rychlý přístup

© Copyright Tetras Translations 2024