Etický kodex

Etický kodex

Skupina společností Tetras je mezinárodní subjekt s více než 20 lety zkušeností

v oblasti technických překladů, která se dlouhodobě umisťuje v první stovce nejlepších překladatelských agentur na světě. Uvědomujeme si svou odpovědnost vůči našim partnerům, a proto jsme hrdí na možnost představit vám Etický kodex skupiny společností Tetras.

Lidská práva a pracovní podmínky

► Diskriminace, násilí a obtěžování

Skupina společností Tetras vytváří prostředí pro rovné zacházení se zaměstnanci.

Žádným způsobem nediskriminuje ani netoleruje diskriminaci svých zaměstnanců na základě rasy, pohlaví, věku, náboženského vyznání, zdravotního postižení, sexuální orientace, příslušnosti k národnosti nebo etnické skupině, nebo z jakéhokoli jiného důvodu uvedeného v antidiskriminačním zákoně.

Absolutně odmítá jakoukoli formu násilí, fyzického či psychického šikanování na pracovišti a vytváří bezpečné pracovní prostředí pro všechny zaměstnance.

Skupina společností Tetras nedovoluje a netoleruje na pracovišti nevhodné verbální, neverbální ani fyzické chování sexuální povahy, tj. obtěžování ze strany zaměstnavatele nebo kteréhokoli zaměstnance.

► Nucená práce, otroctví a obchodování s lidmi

Každá práce musí být dobrovolná a zaměstnanec má právo kdykoliv ukončit pracovní smlouvu podle platných zákonných podmínek. Zaměstnanci musí být v oficiálním pracovněprávním vztahu s podepsanou pracovní smlouvou, příp. dohodou, v které jsou srozumitelným jazykem definované podmínky práce.

Skupina společností Tetras dodržuje Chartu základních lidských práv Evropské Unie, která zakazuje otroctví, nucenou práci, obchodování s lidmi, týrání a ponižující nelidské zacházení nebo trestání.

► Dětská práce

Skupina společností Tetras nezaměstnává osoby mladší, než je zákonem stanovená hranice pro zaměstnávání v jakékoli zemi. Pokud není věková hranice určená, je tato hranice 15 let. Mladiství (15 – 18 let) přijatí do zaměstnání musí mít zajištěné pracovní podmínky přiměřené jejich věku a musí být chráněni před ekonomickým vykořisťováním nebo prací, která by mohla ohrozit jejich bezpečnost, zdraví nebo tělesný, psychický, morální a sociální vývoj, příp. vzdělávání.

► Mzda, pracovní doba a pracovní prostředí

Skupina společností Tetras se zavazuje vyplácet zaměstnanci mzdu včas a v souladu s platnými zákony dané země podle smluvně dohodnutých podmínek.

Práce přesčas nesmí přesáhnout počet hodin uvedených v zákoně.

Skupina společností Tetras vytváří svým zaměstnancům bezpečné a zdraví neškodné pracovní prostředí, přičemž na svých pracovištích implementuje požadavky normy BOZP, aby chránila zdraví zaměstnanců a zabránila vzniku úrazů, nehod a nemocí z povolání. Taktéž zabezpečuje pravidelná školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance, aby si uvědomili bezpečnostní rizika spojená s výkonem jejich zaměstnání.

► Úplatky a korupce

Skupina společností Tetras dodržuje platné národní a mezinárodní právní předpisy zaměřené proti korupci a úplatkářství. Nepřijímá, nežádá, neslibuje přímo ani přes zprostředkovatele pro sebe či jinou osobu úplatek, aby jednala nebo se zdržela jednání s cílem ovlivnit úřední akt, příp. zajistit neoprávněnou výhodu. Taktéž odmítá všechny formy zvýhodňování svých známých, spřízněných skupin a příbuzných.

► Finanční záznamy

Skupina společností Tetras provádí všechny obchody transparentně a vede účetní a finanční záznamy firmy podle platné právní úpravy a mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví.

► Hospodářská soutěž

Skupina společností Tetras dodržuje a prosazuje spravedlivé a zákonné praktiky v oblasti hospodářské soutěže s cílem zajištění stejných podmínek pro podniky, prostoru pro inovace a rozvíjení malých a středních podniků. Postupuje tak, aby přispěla k rozvoji zdravého podnikatelského prostředí, a aby byly dodržovány zásady svobodné soutěže mezi konkurenty.

► Konflikt zájmů

Skupina společností Tetras se vyhýbá situacím, kdy dochází ke střetu vlastních zájmů zaměstnanců a členů jejich rodiny se zájmy skupiny Tetras. Konflikt zájmů nebo zdánlivý konflikt podkopává dobrou pověst a jméno skupiny a narušuje důvěru ve vztahu k našim zákazníkům a dodavatelům.

► Obchodní tajemství a ochrana osobních údajů

Skupina společností Tetras klade důraz na ochranu obchodního tajemství a důvěrných informací. Za důvěrné informace se považují všechny informace, které nejsou skupinou společností Tetras zveřejňované. Její povinností je ochránit informace od obchodních partnerů, které byly poskytnuté a jsou potřebné k realizaci zakázek, a proto přijala technická opatření a smluvní úkony, aby nedošlo k úniku žádných důvěrných informací ze strany skupiny společností Tetras a jejích dodavatelů.

K problematice ochrany osobních údajů svých zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů přistupuje skupina společností Tetras velmi striktně – v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, přičemž byly ve skupině společností zavedeny přesné postupy a kompetence osob pro zpracování osobních údajů. Osoby pracující s osobními údaji jsou pravidelně školeny, aby měly nejnovější vědomosti a mohly je aplikovat.

Ochrana životního prostředí

Skupina společností Tetras klade důraz na ochranu životního prostředí a prevenci znečišťování, a také na snahu o trvale udržitelný rozvoj se zřetelem na práva budoucích generací.

Při své podnikatelské činnosti usiluje o rovnováhu mezi ekonomickými a environmentálními zájmy, přičemž přijímá preventivní opatření snižující environmentální rizika. Dodržováním všeobecně závazných právních předpisů se snaží o zmírňování dopadů své podnikatelské činnosti na životní prostředí.

Etický kodex zaměstnance

Základem úspěchu skupiny společností Tetras je firemní kultura celé skupiny Tetras, kterou charakterizují bezúhonnost, prosociálnost a etické chování zaměstnanců. Etické požadavky, které se vztahují na činnost a působení každého zaměstnance v rámci pracovní náplně vymezené pro danou pozici, jsou stále složitější. Vytyčení kompetencí zaměstnanců nastavuje prostor pro široký rámec etického chování pracovníků skupiny Tetras. Tento rámec obsahuje propojení mezi dodržováním standardů, právních předpisů a speciálními požadavky na etické chování, a také mezinárodními směrnicemi ISO 9001:2015 a 17100:2015, jejichž dodržování je základem obchodního úspěchu. Všechny tyto zásady uplatňujeme v rámci naší skupiny Tetras a zároveň jsou příslibem vůči třetím stranám. Náš Etický kodex zaměstnance je stále aktuální. Snažíme se do něho vnášet stále víc nových standardů k pravidlům etického chování. Průběžně se do něho zapracovávají nové právní předpisy, které nám pomáhají při dokonalejším definování standardů. Být součástí skupiny Tetras a podílet se na vytváření její identity vyžaduje od každého zainteresovaného jednotlivce převzetí určitého podílu a míry odpovědnosti. Jsme si vědomi toho, že případná pochybení v rámci profesionálního chování mohou zmařit obchodní úspěch, ba přímo poškodit desetiletí budované dobré jméno skupiny. Musí být dodržovány standardy chování. Nebude tolerováno nic, co porušuje nebo ohrožuje zájmy skupiny Tetras.

Všeobecná ustanovení: Při závažném přestupku s potřebou etického rozhodování je třeba nejdříve odpovědět na následující otázky, aby bylo možné identifikovat kroky dalšího postupu:

  1. O jaký problém se jedná? Proč ve mně tato situace vzbuzuje obavy? Skutečně netuším, co mám dělat, nebo jen nejsem ochoten udělat to, co se považuje za správné?
  2. Koho ještě ovlivní moje rozhodnutí? Jaké jsou potenciální důsledky mého rozhodnutí týkajícího se mého nadřízeného, kolegy, klientů, dodavatelů, místních komunit, dalších externích zúčastněných stran a celé skupiny Tetras?
  3. Jak se cítím po takovém rozhodnutí? Mohu otevřeně a s klidným svědomím mluvit o svém rozhodnutí se svou rodinou, přáteli a kolegy?
  4. Jsem schopen uvést pro své rozhodnutí důvod, pokud by to bylo potřeba?
  5. Jak bych se cítil, kdyby to samé rozhodnutí ze strany jiné osoby ovlivňovalo mě?
  6. Jak bych se cítil, kdyby se moje rozhodnutí objevilo v novinových titulcích?
  7. Jak daný problém upravují kodex, zákony a předpisy?

 

Pokud cítíte pochybnosti, spojte se se svým nadřízeným! Každý nese odpovědnost za to, zda dokáže promluvit ve správném okamžiku, kdy je ještě možné situaci napravit. Tyto principy jsou též základem pro náš Etický kodex zaměstnance, který vysvětluje, co firemní směrnice a principy znamenají v naší každodenní práci a jaký je jejich praktický a konkrétní přínos.

Obecně v naší firmě platí, že pracujeme tak, abychom v lidech vzbuzovali důvěru. Důvěra je základním kamenem každodenní spolupráce s našimi partnery. Zatímco budování důvěry je dlouhodobý a náročný proces, ztratit se dá téměř okamžitě. Právě tento fakt je základním motivem Etického kodexu zaměstnance. Prostřednictvím tohoto dokumentu si dokážeme při své každodenní práci budovat a získávat důvěru. Poskytuje nám též konkrétní příklady nedovoleného jednání, které by znamenalo lehkovážný hazard s důvěrou veřejnosti vůči nám.

Zásada 1. Závazek vůči klientovi

a) Zaměstnanci vyjadřují svůj vztah ke klientům, překladatelům a k ostatní veřejnosti hlavně kvalitou své práce a způsobem svého chování. Zaměstnanci se musí chovat tak, aby se v rámci svých pracovních a mimopracovních aktivit vyvarovali znevažování či diskriminace klientů, ostatních zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců na základě pohlaví, příbuzenského vztahu, sociálního stavu, náboženského vyznání.

b) Zaměstnanci jsou povinni chovat se tak, aby se v souladu s dobrými mravy nedopustili obtěžování, sexuálního obtěžování, neoprávněného postihu anebo nabádání k diskriminaci.

c) Zaměstnanci důrazně dbají na zachování důstojnosti našich klientů. Prosazují formu otevřené komunikace. Respektují a podporují práva našich klientů a překladatelů, přijetí či odmítnutí navrhovaného překladu a právo na informace. Srozumitelně a včas informují klienta o postupu daného projektu, o překladu. Dbají na to, aby klient porozuměl celému procesu i očekávanému výsledku projektu.

d) Jsou vázaní mlčenlivostí po skončení projektů, stejně jako po ukončení svého pracovního poměru.

e) Ctí práva klientů na profesionální přístup při řešení jejich potřeb během vyřizování projektů.

f) Vytvářejí příjemné a bezpečné klima ve firmě, které umožňuje uspokojovat individuální potřeby klienta při respektování jeho osobnosti, životních návyků, duchovních potřeb a lidské důstojnosti.

g) Před klientem nikdy neřeší interní záležitosti společnosti Tetras GmbH

h) Neustále se zdokonalují ve svých odborných znalostech, dovednostech a postojích ve své profesi a dbají na všestranný rozvoj své osobnosti.

Zásada 2. Závazek zaměstnance k povolání

a) Zaměstnanci jsou loajální vůči svému zaměstnavateli, své firmě a dalším subjektům zřízeným majitelem firmy. Loajalita zaměstnanců spočívá především v respektování zájmů celé skupiny Tetras.

b) Zaměstnanci jsou povinni vyvarovat se jakéhokoli chování, které by mohlo morálně, finančně nebo jinak negativně poškodit celou skupinu Tetras, a to včetně jejího dobrého jména.

c) Snaží se mezi sebou komunikovat vždy na základě úcty a etických a morálních principů. Zavazují se poskytovat si navzájem za léta praxe získané zkušenosti a znalosti.

d) V případě vzniku nejasností nebo rozporů při plnění svých povinností hledají vedoucí zaměstnanci skupiny Tetras především smírné řešení.

e) Svým chováním a vystupováním vytvářejí korektní a soudržné prostředí v celé firmě. Management, marketing, vedení firmy, interní i externí zaměstnanci a překladatelé nemohou existovat jeden bez druhého, proto se navzájem ctí a respektují.

f) Ctí a aktivně podporují dobré mezilidské vztahy – jak mezi nadřízenými a podřízenými, tak v rámci profesionálního mezinárodního týmu. Ke všem se chovají slušně a vstřícně.

g) Nesmějí znevažovat profesionální schopnosti, znalosti, poskytované služby a přístup překladatelů, týmových vedoucích, managementu a ostatních zaměstnanců, ani používat ponižující vyjadřování o jejich osobách, komentovat nevhodným způsobem činnosti ostatních zaměstnanců, a to zejména v přítomnosti klientů a jiných osob.

h) Vzájemnou a týmovou spoluprací dosahují společného úspěchu, který je závislý na míře kvality a zodpovědnosti práce každého.

i) Koordinací procesů dbají na jejich efektivitu a optimálně využívají všechny svěřené zdroje. Vykonávají pouze ty činnosti, které jsou v souladu s jejich kompetencemi.

j) Respektují rozhodnutí nadřízených, pokud nejsou v rozporu s dobrými mravy, mezinárodními směrnicemi ISO 9001:2015 a 17100:2015 či právními předpisy Slovenské republiky.

k) Zaměstnanci se snaží o efektivní využívání přírodních zdrojů a v maximální možné míře zamezují jejich plýtvání, čímž přispívají ke strategii udržitelného rozvoje EU.

l) Zaměstnanci jsou povinni třídit odpad na pracovišti a přispívat tak ke zvyšování objemu recyklace, aby aktivně přispívali k ochraně životního prostředí.

Zásada 3. Závazek vůči zaměstnancům firmy nebo překladatelům

a) Vedoucí zaměstnanci formulují poslání a vizi firmy, a to i s ohledem na perspektivy zaměstnanců.

b) Zaměstnance vedou a motivují k odpovědně vykonávané práci a k poctivému plnění pracovních povinností.

c) Aktivně se podílejí na zavádění systému CRM a Tetrasoftu, kontrolují jeho kvalitu a v neposlední řadě se snaží o jeho neustálé zlepšování.

d) Vytvářejí předpoklady k zabezpečení korektního a soudržného prostředí v celé skupině. Snaží se o vytvoření příznivého pracovního klimatu. Zachovávají důvěrnost osobních informací zaměstnanců.

e) Navrhují projekty ke kontinuálnímu zvyšování kvality práce, zejména při poskytování odborných technických překladů, navozují atmosféru a vytvářejí předpoklady pro dosahování žádoucích změn s ohledem na rychle se měnící vnější podmínky.

f) Sledují vědomosti, schopnosti zaměstnanců, jejich potenciál, a vytvářejí předpoklady pro jejich rozvoj. Zaměstnancům skupiny Tetras umožňují odborný a kariérní růst s návazností na jejich spravedlivé odměňování.

g) Rozvíjejí dialog mezi zaměstnanci, překladateli a managementem firmy. Respektují názory zaměstnanců, starají se o jejich potřeby a pomáhají jim při dosahování jejich osobních cílů.

h) Aktivně vytvářejí podmínky a prostředí k ochraně zaměstnanců a překladatelů, včetně postupů a pravidel, které je chrání před agresivním nebo neetickým chováním ze strany klientů a veřejnosti.

Závěrečná ustanovení

Za oznámení neetického chování nesmí být zaměstnanci skupiny Tetras potrestáni. Zaměstnanci jsou povinni oznámit jakékoli porušení nebo potenciální porušení Etického kodexu, o kterém se dozvědí. Porušení Etického kodexu zaměstnanci oznamují svému přímému nadřízenému, dalšímu vyššímu nadřízenému podle organizační struktury, vedoucímu personálního útvaru anebo anonymně. Oznámení se podává ústně, telefonicky nebo písemně. Všichni, kterým se porušení Etického kodexu nahlašuje, jsou povinni oznamovateli zaručit anonymitu. Odhalit anonymitu je možné pouze se souhlasem oznamovatele. Každý, komu bylo porušení Etického kodexu nahlášeno, je povinen se hlášením zabývat a přijmout řešení v souladu s jeho kompetencemi. Skupina Tetras nebude tolerovat žádné postihy vůči lidem, kteří v dobré víře nahlásili problémy s dodržováním Etického kodexu.

Společnost Tetras GmbH si vyhrazuje právo na změnu a doplnění tohoto Etického kodexu. Takovou změnu oznámí na své internetové stránce s uvedením data účinnosti.

Tento Etický kodex nabývá účinnosti dne 6.4.2023.