Ochrana

osobních údajů

datenschutz

Ochrana

osobních údajů

datenschutz

Bereme téma ochrany osobních údajů a diskrétnost velmi vážně.

Protože to je rozhodující i pro spolupráci spočívající na důvěře, jako je tomu i u překladatelských služeb. V těchto předpisech pro ochranu osobních údajů jsou uvedena pravidla, které osobní údaje o vás budeme vyžadovat, zpracovávat a používat. Žádáme vás proto, abyste si následující spis pečlivě přečetli.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů vám poskytne vysvětlení o způsobu, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů (následně zkráceně „údaje“) v rámci poskytování našich služeb a v rámci naší online nabídky a s ní spojených internetových stránek, funkcí a obsahů, jakož i externích online prezentací, jako např. našich profilů na sociálních médiích (následně společně označované jako „online nabídka“). S ohledem na používané pojmy, jako např. „zpracování“ nebo „odpovědná osoba“ odkazujeme na definice v čl. 4 Obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). 

Odpovědná osoba

TETRAS GmbH

Kistlerhofstr. 111

81379  Mnichov

Zastoupený:

Jednatel Mag. Miloš Kučík

Tel.: +49 89 716 7216 30

email: tetras@tetras.de

Druhy zpracovávaných údajů

– stavové údaje (např. jména, adresy).
– kontaktní údaje (např. email, telefonní číslo).
– údaje o obsahu (např. texty, fotografie, videa).
– uživatelské údaje (např. navštívené internetové stránky, zájem o obsahy, časy přístupů).
– meta/komunikační údaje (např. informace o přístrojích, IP adresy).

Kategorie dotčených osob

Návštěvníci a uživatelé online nabídky (následně nazýváme dotčené osoby souhrnně jako „uživatele“).

Účel zpracování

– poskytnutí online nabídky, jejích funkcí a obsahů.
– zodpovězení kontaktních dotazů a komunikace s uživateli.
– bezpečnostní opatření.
– měření dosahu/marketink

Zdroje údajů

Osobní údaje obdržíme přímo od dotčené osoby, buď prostřednictvím návštěvy naší internetové stránky, použitím kontaktního formuláře, navázáním kontaktu při veletrzích, navázáním telefonického kontaktu, poptávkami prostřednictvím emailu nebo prostřednictvím dalších podobných způsobů navázání kontaktu.

Kromě toho zaznamenáváme údaje přes veřejně přístupné zdroje jako profily Xing nebo Linkedln, záznamy ve veřejně přístupných obchodních rejstřících, telefonních seznamech a obchodních adresářích nebo podobnými způsoby kontaktování.

Směrodatné právní základy

Podle pravidel čl. 13 GDPR vám sdělujeme informaci o právních základech našeho zpracování údajů. Pro uživatele z oblasti platnosti Obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR), tzn. EU a EHP platí, pokud není v prohlášení o ochraně osobních údajů uveden právní základ, následující: 

 • Právním základem pro získávání souhlasů je čl. 6 odst. 1 pís. a a čl. 7 GDPR
 • Právním základem pro zpracování za účelem plnění našich služeb a provádění smluvních opatření a zodpovězení poptávek je čl. 6 odst. 1 pís. b GDPR;
 • Právním základem pro zpracování za účelem plnění našich právních závazků je čl. 6 odst. 1 pís. c GDPR;
 • Pro případ, že zpracování osobních údajů vyžadují životně důležité zájmy dotčené osoby nebo jiné fyzické osoby, slouží jako právní základ čl. 6 odst. 1 pís. d GDPR.
 • Právní základ pro potřebné zpracování ke splnění úkolu ve veřejném zájmu nebo jehož zpracování probíhá výkonem veřejné moci, která byla svěřena odpovědné osobě, je čl. 6 odst. 1 pís. e GDPR. 
 • Právním základem pro zpracování za účelem zachování našich oprávněných zájmů je čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR. 
 • Zpracování údajů pro jiné účely než takové, pro které byly získány, se stanoví podle pravidel čl. 6 odst. 4 GDPR. 
 • Zpracování zvláštních kategorií údajů (v souladu s čl. 9 odst. 1 GDPR) se stanoví podle pravidel čl. 9 odst. 2 GDPR. 

Bezpečnostní opatření

Podle pravidel zákonných předpisů provádíme za zohlednění aktuálního stavu techniky, nákladů na implementaci a způsobu, rozsahu, okolností a účelu zpracování a různé pravděpodobnosti vzniku a závažnosti rizika pro práva a svobody fyzických osob vhodná technická a organizační opatření k zajištění úrovně ochrany přiměřené riziku.

K takovýmto opatřením patří zejména zajištění diskrétnosti, integrita a disponibilita údajů kontrolou fyzického přístupu k údajům, jakož i přístupu, který se vás týká, zadávání, předávání, zajištění disponibility a jejího oddělení. Dále jsme zřídili postupy zajišťující zabezpečení práv dotčených osob, mazání údajů a reakci na ohrožení údajů. Dále zohledňujeme ochranu osobních údajů již při vývoji, resp. výběru hardwaru, softwaru a procesů v souladu s principem ochrany údajů úpravou techniky a předběžným nastavením vhodným pro ochranu údajů.

Spolupráce se zpracovateli údajů, společně odpovědnými a třetími stranami

Pokud v rámci našeho zpracování zpřístupníme údaje jiným osobám a firmám (zpracovatelům zakázek, společně odpovědným nebo třetím stranám), údaje jim zprostředkujeme nebo jim k údajům poskytneme přístup jiným způsobem, děje se to pouze na základě zákonného povolení (např. pokud je zprostředkování údajů třetím stranám a poskytovatelům platebních služeb potřebné ke splnění smluv), uživatelé k tomu udělili souhlas, stanoví to právní závazek nebo na základě našich oprávněných zájmů (např. při nasazení pověřených osob, webhosterů atd.). 

Pokud zpřístupníme, zprostředkujeme nebo jiným způsobem poskytneme údaje jiným společnostem našeho koncernu, probíhá to zejména k administrativním účelům jako oprávněnému zájmu za zohlednění bodu preambule 48 („Malá výjimka pro koncerny“). 

Zprostředkování ve třetích zemích

Pokud zpracováváme údaje v třetí zemi (tzn. mimo Evropskou Unii (EU), Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo Švýcarského spříseženstva) nebo se to děje v rámci využití služeb třetích stran nebo zpřístupnění, resp. zprostředkování údajů jiným osobám nebo firmám, děje se to pouze za účelem plnění našich (před)smluvních povinností. S výhradou zákonných nebo smluvních povolení zpracováváme nebo necháváme údaje zpracovat v třetí zemi jen při existenci zákonných předpokladů. Tzn., že zpracování probíhá např. na základě zvláštních záruk, jako oficiálně uznané zjištění úrovně ochrany údajů odpovídající ochraně v rámci EU (např. pro USA prostřednictvím „Privacy Shield“), za dodržení oficiálně uznávaných speciálních smluvních závazků nebo ve výjimečných případech podle čl. 49 odst. 1 pís. c GDPR.

Práva dotčených osob

Jste oprávněni vyžadovat potvrzení o tom, zda jsou zpracovávány příslušné údaje a na informaci o těchto údajích a na další informace a kopii údajů v souladu se zákonnými požadavky.

V souladu se zákonnými požadavky jste oprávněni požadovat doplnění údajů, které se vás týkají nebo opravu nesprávných údajů, které se vás týkají.

Podle pravidel zákonných požadavků máte právo požadovat, aby byly příslušné údaje neprodleně smazány, resp. alternativně podle pravidel zákonných požadavků požadovat omezení zpracování údajů.

Máte právo požadovat obdržení údajů, které se vás týkají, a které jste nám poskytli podle pravidel zákonných požadavků, a vyžadovat jejich zprostředkování jiným odpovědným stranám. 

Déle jste podle pravidel zákonných požadavků oprávněni, podat stížnost u příslušného dozorčího úřadu.

Právo na odvolání

Máte právo odvolat udělené schválení s účinností do budoucna.

Právo na vyjádření nesouhlasu

Podle pravidel zákonných požadavků můžete kdykoliv vyjádřit nesouhlas s budoucím zpracování dat, která se vás týkají. Nesouhlas může být vyjádřen zejména se zpracováním za účelem přímé reklamy.

Cookies a právo na vyjádření nesouhlasu při přímé reklamě

Jako „cookies“ se označují malé soubory, které se ukládají na počítačích uživatelů. Do souborů cookies mohou být ukládány různé údaje. Soubor cookie slouží primárně k ukládání údajů o uživateli (resp. přístroji, na kterém je soubor cookie uložen) během nebo i po jeho návštěvě online nabídky. Jako dočasné cookies, resp. „krátkodobé cookies“ nebo „přechodné cookies“ se označují soubory cookies, které jsou smazány po opuštění online nabídky uživatelem a zavřením jeho prohlížeče. V některém takovém cookie lze např. uložit obsah nákupního košíku v internetovém obchodu nebo stav přihlášení. Jako „permanentní“ nebo „trvalé“ se označují cookies, které zůstanou uloženy i po zavření prohlížeče. Tak lze např. uložit stav přihlášení, pokud uživatelé stránku opět vyhledají po několika dnech. V takovém cookie mohou být rovněž uloženy zájmy uživatele, které se používají pro měření dosahu nebo pro účely marketinku. Jako „Third-Party-cookie“ se označují cookies, nabízené jinými poskytovateli než odpovědným subjektem, který provozuje online nabídku (alternativně, pokud se jedná jen o jeho cookies, se hovoří o „First-Party cookies“).

Můžeme používat dočasné i trvalé soubory cookies a v rámci našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů vám vysvětlíme jejich funkci.

Pokud si uživatelé nepřejí, aby se cookies v jejich počítači ukládaly, budou vyzváni, deaktivovat příslušnou možnost v nastavení systému jejich prohlížeče. Uložené cookies lze v nastavení systému prohlížeče smazat. Vyloučení cookies může vést k omezení funkce této online nabídky.

Obecnou námitku proti používání cookies za účelem online marketinku lze podat u řady služeb, především v případě sledování, prostřednictvím americké stránky http://www.aboutads.info/choices/ nebo stránky EU http://www.youronlinechoices.com/. Dále lze dosáhnout zamezení ukládání cookies pomocí vypnutí v nastavení prohlížeče. Pamatujte prosím na to, že poté případně nemusí být možné využívat všechny funkce této online nabídky.

Smazání údajů

Firma TETRAS je oprávněna k archivaci poskytnutých dokumentů dle závazných ustanovení příslušných právních předpisů v libovolné podobě jako níže:

 1. Účetní dokumenty po dobu 10 let od data jejich vystavení
 2. Obchodní korespondenci po dobu 5 let od data jejího vystavení

Pokud údaje nejsou smazány, protože jsou potřebné pro jiné a ze zákona přípustné účely, bude jejich zpracování omezeno. 

Firma TETRAS je oprávněna k ukládání dat ostatních stran dohody ve své interní databázi po dobu platnosti lhůty úschovy v databázi dle závazných ustanovení příslušných právních předpisů.

Změny a aktualizace Prohlášení o ochraně osobních údajů

Žádáme vás, abyste se pravidelně informovali o obsahu našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů. Upravíme Prohlášení o ochraně osobních údajů, jakmile to bude potřebné z hlediska změn námi prováděného zpracování dat. Budeme vás informovat, jakmile bude v důsledku změn potřebná součinnost z vaší strany (např. souhlas) nebo jiné individuální oznámení.

Zpracování pro obchodní účely

Navíc zpracováváme

– smluvní údaje (např. předmět smlouvy, dobu platnosti, kategorii zákazníka).

– platební údaje (např. bankovní spojení, platební historie)

našich zákazníků, zájemců a obchodních partnerů za účelem poskytování smluvních plnění, servisu a péče o zákazníky, marketinku, reklamy a výzkumu trhu.

Smluvní plnění

Zpracováváme údaje našich smluvních partnerů a zájemců i dalších zadavatelů zakázek, zákazníků, mandantů, klientů nebo smluvních partnerů (souhrnně označovaní jako „smluvní partneři“) v souladu s čl. 6 odst. 1 pís. b GDPR, abychom jim mohli poskytnout naše smluvní nebo předsmluvní plnění. Údaje, které jsou přitom zpracovávány, způsob, rozsah, účel a potřeba jejich zpracování jsou určeny podle smluvního poměru, na kterém se zakládají. 

Ke zpracovávaným údajům patří kmenová data našich smluvních partnerů (např. názvy a adresy), kontaktní údaje (např. emailové adresy a telefonní čísla) a smluvní údaje (např. nárokovaná plnění, obsahy smluv, smluvní komunikace, jména kontaktních osob) a platební údaje (např. bankovní spojení, platební historie). 

Zvláštní kategorie osobních údajů obecně nezpracováváme, kromě případů, kdy jsou součástí uloženého a smluvního zpracování. 

Zpracováváme údaje potřebné k odůvodnění a splnění smluvních plnění a upozorňujeme na potřebnost jejich uvedení, pokud to není pro smluvní partnery zřejmé. Zpřístupnění externím osobám nebo firmám probíhá jen tehdy, pokud je to potřebné v rámci určité smlouvy. Při zpracování údajů, které nám byly svěřený v rámci zakázky, jednáme v souladu s instrukcemi zadavatele a zákonných požadavků. 

V rámci využití našich online služeb můžeme ukládat IP adresu a okamžik příslušné návštěvy uživatele. Ukládání probíhá na základě našich oprávněných zájmů, jakož i zájmů uživatelů za účelem ochrany před zneužitím i jiného neoprávněného použití. Předávání těchto údajů třetím stranám se zásadně neprovádí kromě toho, když je potřebné pro sledování našich nároků podle čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR nebo k tomu existují zákonné požadavky podle čl. 6 odst. 1 pís. c GDPR.

Smazání údajů se provádí, pokud již údaje nejsou potřebné pro splnění smluvních nebo zákonných povinností sociální péče a pro jednání v rámci případných záručních a srovnatelných povinností, přičemž potřebnost uchování údajů je kontrolována každé tři roky; v ostatním platí zákonné povinnosti uchovávání.

Správa, finanční účetnictví, úřední správa, správa kontaktů

Zpracováváme údaje v rámci správních úkolů a organizace našeho provozu, finančního účetnictví a sledování zákonných povinností, jako např. archivace. Přitom zpracováváme stejné údaje, které zpracováváme v rámci poskytování našich smluvních plnění. Základem pro zpracování jsou čl. 6 odst. 1 pís. c GDPR, čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR. Zpracování se týká zákazníků, zájemců, obchodních partnerů a návštěvníků internetových stránek. Účel a náš zájem na zpracování spočívají ve správě, finančním účetnictví, úřední správě, archivaci údajů, tedy úkolů, které slouží k zachování našich obchodních úkonů, splnění našich úkolů a poskytování našich plnění. Mazání údajů s ohledem na smluvní plnění a smluvní komunikaci odpovídá informacím uvedeným u těchto úkonů zpracování.

Poskytujeme nebo zprostředkujeme přitom údaje finanční správě, poradcům, jako např. daňovým poradcům nebo auditorům a dalším pokladnám a poskytovatelům platebních služeb.

Dále na základě našich provozně ekonomických zájmů ukládáme údaje o dodavatelích, pořadatelích a ostatních obchodních partnerech, např. za účelem pozdějšího navázání kontaktu. Tyto převážně podnikatelské údaje ukládáme zásadně trvale.

Zákaznický portál

Zákazníci získají přístup k zákaznickému portálu Tetras. Za tím účelem zprostředkuje zákazník společnosti Tetras název firmy, kontaktní osobu, nezbytné údaje (jméno firmy, kontaktní osoba, emailová adresa), a poté přístupové údaje.  

Zákazníci mohou být informováni o skutečnostech relevantních pro jejich zákaznický účet, jako např. technické změny, prostřednictvím emailu. Přístup k zákaznickému portálu bude zablokován, pokud je spolupráce ukončena nebo již přihlášená kontaktní osoba zákazníka nepůsobí v rámci projektu.

V rámci využití zákaznického portálu ukládáme IP adresu a okamžik aktuální návštěvy uživatele. Ukládání probíhá na základě našich oprávněných zájmů, jakož i uživatelů za účelem ochrany před zneužitím i jiného neoprávněného použití. Předávání těchto údajů třetím stranám se zásadně neprovádí kromě toho, když je to potřebné pro sledování našich nároků nebo k tomu existuje zákonný požadavek podle čl. 6 odst. 1 pís. c GDPR. IP adresa je na konci návštěvy smazána.

Navázání kontaktu

Při navázání kontaktu s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře, emailem, telefonicky nebo přes sociální média), jsou údaje uživatele za účelem zpracování a vyřízení kontaktní poptávky zpracovány podle čl. 6 odst. 1 pís. b (v rámci smluvních/předsmluvních vztahů), čl. 6 odst. 1 pís. f (jiné poptávky) GDPR. Údaje uživatelů mohou být ukládány do Customer-Relationship-Management System („Systém CRM“) – systém řízení vztahů se zákazníky nebo srovnatelné poptávkové aplikaci.

Poptávky mažeme, pokud již nejsou potřebné. Kontrolujeme potřebnost každé dva roky; dále platí zákonné povinnosti archivace.

Hosting a zasílání emailů

Námi využívané služby hostingu slouží k poskytování následujících služeb: Služby infrastruktury a platformy, kapacita počítače, paměť úložiště a služby databáze, zasílání emailů, bezpečnostní služby a technické úkony údržby, které používáme za účelem provozu této online nabídky. 

Přitom zpracováváme, resp. náš poskytovatel hostingu, stavové údaje, kontaktní údaje, údaje obsahu, smluvní údaje, údaje o užívání, meta a komunikační údaje zákazníků, zájemců a návštěvníků této online nabídky na základě našich oprávněných zájmů na efektivním a bezpečném poskytování této online nabídky podle čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR ve spojení s čl. 28 GDPR (uzavření smlouvy o zpracování zakázky).

Vyžádání přístupových údajů a logfiles

My, resp. náš poskytovatel hostingu, požadujeme na základě našich oprávněných zájmů ve smyslu čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR údaje o každém přístupu na server, na kterém se nachází naše služba (takzvané serverlogfiles). K přístupovým údajům patří název zobrazené internetové stránky, soubor, datum a čas zobrazení, přenesené množství dat, hlášení o úspěšném zobrazení, typ prohlížeče kromě verze, operační systém uživatele, URL referrer (dříve navštívená stránka), IP adresa a dotazující se poskytovatel.

Informace logfile jsou z bezpečnostních důvodů (např. k objasnění zneužití nebo podvodů) uloženy po dobu maximálně 7 dní, a poté smazány. Údaje, jejichž další uchovávání je potřebné za účelem dokazování, jsou až do konečného objasnění příslušného případu z povinnosti smazání vyjmuty.

Google Tag Manager

Google Tag Manager je řešení, kterým můžeme spravovat tzv. tagy internetové stránky prostřednictvím obrazovky (a tak např. zapojit do naší online nabídky Google Analytics a další marketinkové služby Google). Samotný Tag Manager (který implementuje tagy) nezpracovává osobní údaje uživatelů. S ohledem na zpracování osobních údajů uživatelů upozorňujeme na následující informace o službách Google. Směrnice pro užívání: https://www.google.com/.

Google Analytics

Na základě našich oprávněných zájmů (např. zájmů na analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR) používáme Google Analytics, službu pro internetovou analýzu poskytovatele Google LLC („Google“). Google používá cookies. Informace vygenerované souborem cookie o využívání online nabídky uživateli jsou zpravidla přeneseny na server společnosti Google v USA, a tam uloženy.

Google je certifikován dohodou Privacy-Shield a poskytuje tak záruku dodržování evropského práva na ochranu osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/).

Google bude tyto informace používat z našeho pověření k vyhodnocení naší online nabídky uživateli, k sestavování zpráv o aktivitách v rámci této online nabídky a k poskytování dalších služeb pro nás, souvisejících s využíváním online nabídky a užívání internetu. Přitom mohou být ze zpracovaných údajů vytvářeny pseudonymní uživatelské profily uživatelů.

Používáme Google Analytics jen s aktivovanou IP anonymizací. To znamená, že IP adresa uživatelů je společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v dalších smluvních státech Dohody o evropském hospodářském prostoru zkrácena. Jen ve výjimečných případech je přenášena úplná IP adresa na server společnosti Google v USA a tam zkrácena.

IP adresa zprostředkovaná prohlížečem uživatele není spojena s ostatními údaji společnosti Google. Uživatelé mohou ukládání cookies zamezit příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče; uživatelé kromě toho mohou zamezit záznamu vytvořenému pomocí cookie a údajů týkajících se využité online nabídky u společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče: http://tools.google.com/.

Další informace o využití dat společností Google, možnostech nastavení a možnostech odmítnutí najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google (https://policies.google.com/) a v nastavení zobrazování reklamních šotů prostřednictvím Google (https://adssettings.google.com/).

Osobní údaje uživatelů jsou po 14 měsících smazány nebo anonymizovány.

Google Doubleclick

Na základě našich oprávněných zájmů (tzn. zájmu na analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR) používáme služby Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Google je certifikován dohodou Privacy-Shield a poskytuje tak záruku dodržování evropského práva na ochranu osobních údajů (https://www.privacyshield.gov/).

Využíváme technologii online marketink společnosti Google „Doubleclick“ k umístění inzerátů v reklamní síti Google (např. ve výsledcích hledání, ve videích, na internetových stránkách atd.). Double Click se vyznačuje zobrazováním inzerce v reálném čase na základě předpokládaných zájmů uživatelů. To nám umožňuje cíleně zobrazovat inzerci pro a v rámci naší online nabídky, aby byla uživatelům zobrazována pouze inzerce, která potenciálně odpovídá jejich zájmům. Pokud jsou uživateli zobrazovány např. inzeráty na produkty, o které se zajímal v jiných online nabídkách, hovoří se pak o „remarketinku“. K těmto účelům je při zobrazení našich i jiných internetových stránek, na kterých je aktivní reklamní síť Google, prostřednictvím Google bezprostředně uveden kód od Google a do internetové stránky jsou zapojeny tzv. (re)marketinkové tagy (neviditelné obrázky nebo kódy, nazývané také „web beacons“). Jejich pomocí je na přístroji uživatele uložen individuální cookie, tzn. malý soubor (místo cookies mohou být použity i obdobné technologie). V tomto souboru je zaznamenáno, které internetové stránky uživatel vyhledal, o jaké obsahy se zajímá, a na které nabídky klikl, dále technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazující internetové stránky, doba návštěvy a další údaje o využívání online nabídky. 

Je rovněž zaznamenána IP adresa uživatele, přičemž je v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o evropském hospodářském prostoru zkrácena a jen ve výjimečných případech celá přenesena na server Google v USA, a tam zkrácena. Výše uvedené informace mohou být ze strany Google spojeny i s takovými informacemi z jiných zdrojů. Pokud uživatel následně navštíví jiné internetové stránky, může se mu na základě jeho uživatelského profilu zobrazovat inzerce odpovídajícím způsobem přizpůsobená jeho předpokládaným zájmům.

Údaje uživatelů jsou v rámci reklamní sítě Google zpracovávány pseudonymně. Tzn., že Google ukládá a zpracovává např. nejen jména nebo emailové adresy uživatelů, ale zpracovává relevantní údaje týkající se cookie v rámci pseudonymních uživatelských profilů. Tzn., že z hlediska Google není inzerce spravována a zobrazována jen pro konkrétně identifikovanou osobu, ale pro vlastníka cookie nezávisle na tom, kdo tímto vlastníkem cookie je. To neplatí, pokud uživatel Google výslovně schválil zpracování údajů bez této pseudonymizace. Informace o uživatelích, získané marketinkovým servisem Google, jsou předány společnosti Google a uloženy na serverech Google v USA.

Další informace o využití dat společností Google, možnostech nastavení a odmítnutí najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google (https://policies.google.com/).

Jetpack (WordPress Stats)

Na základě našich oprávněných zájmů (tzn. zájmů o analýzu, optimalizaci a hospodárný provoz naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR) využíváme plugin Jetpack (zde podfunkce „Wordpress Stats“), který integruje nástroj pro statické vyhodnocení přístupů návštěvníků a od Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA. Jetpack používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na vašem počítači, a které umožňují analýzu využívání internetové stránky z vaší strany.

Informace vytvořené prostřednictvím cookie o vašem využívání této online nabídky se ukládají na serveru v USA. Přitom mohou být ze zpracovaných údajů vytvářeny uživatelské profily uživatelů, přičemž tyto profily se používají jen k účelům analýzy a nikoliv k reklamním účelům. Další informace získáte v Prohlášení o ochraně údajů od Automattic: https://automattic.com/ a informací o cookie Jetpack: https://jetpack.com/.

Online prezentace v sociálních médiích

Na sociálních sítích a platformách provozujeme online prezentace za účelem komunikace se zákazníky, zájemci a uživateli, kteří jsou na nich aktivní a pro možnost jejich informování o našich službách.

Upozorňujeme na to, že přitom mohou být zpracovávány údaje uživatelů mimo prostor Evropské unie. Z toho může pro uživatele vyplývat riziko, protože tak by např. mohlo být ztíženo prosazování práv uživatelů. S ohledem na poskytovatele z USA, certifikované pod Privacy-Shield, upozorňujeme na to, že se tím zavazují dodržovat standardy ochrany osobních údajů EU.

Dále jsou zpracovávány údaje uživatelů zpravidla pro účely výzkumu trhu a reklamní účely. Tak mohou být např. ze způsobu užívání a z toho vyplývajících zájmů uživatelů vytvářeny uživatelské profily. Uživatelské profily mohou být opět použity např. pro zapínání zobrazení reklam v rámci i mimo platformy, které odpovídají předpokládaným zájmům uživatelů. K těmto účelům se zpravidla ukládají soubory cookie na počítačích, do kterých se ukládají chování a zájmy uživatelů. Dále mohou být do uživatelských profilů údaje ukládány i nezávisle na přístrojích používaných uživateli (zejména pokud jsou uživatelé členy příslušných platforem a jsou k nim přihlášeni).

Zpracování osobních údajů uživatelů probíhá na základě našich oprávněných zájmů na efektivním informování uživatelů a komunikaci s uživateli dle čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR. Pokud jsou uživatelé příslušnými poskytovateli platforem žádáni o schválení předepsaného zpracování údajů, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 pís. a, čl. 7 GDPR.

Pro podrobné zobrazení příslušných způsobů zpracování a možností odmítnutí (Opt-Out) odkazujeme na údaje poskytovatelů v následujících odkazech.

I v případě požadavků na informace a uplatňování uživatelských práv odkazujeme na to, že mohou být nejefektivněji uplatňovány u poskytovatelů. K údajům uživatelů mají aktuálně přístup jen poskytovatelé a mohou přímo provádět odpovídající opatření a poskytovat informace. Pokud byste ovšem potřebovali pomoc, pak se můžete obrátit na nás.

– Facebook, facebookové stránky, facebookové skupiny, (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) na základě Dohody o společném zpracování osobních údajů – Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.facebook.com/, speciálně pro stránky: https://www.facebook.com/, Opt-Out: https://www.facebook.com/, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/.

– Google/ YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – Prohlášení o ochraně osobních údajů:  https://policies.google.com/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/.

– Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – Prohlášení o ochraně osobních údajů/ Opt-Out: http://instagram.com/.

– Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) – Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://twitter.com/, Opt-Out: https://twitter.com/, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/.

– LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland) – Prohlášení o ochraně osobních údajů https://www.linkedin.com/, Opt-Out: https://www.linkedin.com/, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/.

Zapojení služeb a obsahů třetích stran

V rámci naší online nabídky používáme na základě našich oprávněných zájmů (tzn. zájmů na analýze, optimalizaci a hospodárném provozu naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR) obsahové a servisní nabídky třetích poskytovatelů k integraci jejich obsahů a servisu, jako např. videí nebo druhů písma (následně jednotně označované jako „obsahy“). 

To vždy předpokládá, aby třetí poskytovatelé těchto obsahů mohli vidět IP adresy uživatelů, protože bez IP adresy by nemohli zasílat obsahy na jejich prohlížeč. Pro zobrazení těchto obsahů je tak potřebná IP adresa. Snažíme se o používání pouze takových obsahů, jejichž příslušní poskytovatelé používají IP adresu pouze k odesílání obsahů. Třetí poskytovatelé mohou dále používat takzvané pixelové tagy (neviditelné obrázky, také nazývané „web beacons“) pro statistické nebo marketinkové účely. Díky „pixelovým tagům“ lze vyhodnocovat informace jako frekvenci návštěvnosti na této internetové stránce. Pseudonymní informace mohou být dále na přístroji uživatelů ukládány do cookies a mimo jiné obsahovat technické informace o prohlížeči a operačním systému, internetových stránkách, odkazovaných internetových stránkách, čase návštěvy a další údaje o využívání naší online nabídky, jakož i být spojeny s takovými informacemi z jiných zdrojů.

Youtube

Zapojujeme videa platformy “YouTube” poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.google.com/.

Fonty Google

Zapojujeme druhy písma (“Fonty Google“) poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.google.com/.

Mapy Google

Zapojujeme mapy služby “Google Maps“ poskytovatele Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ke zpracovávaným údajům mohou patřit zejména IP adresy a údaje o stanovištích uživatelů, které ovšem nejsou získávány bez jejich souhlasu (což se zpravidla realizuje v rámci nastavení jejich mobilních přístrojů). Údaje mohou být zpracovány v USA. Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.google.com/.

Těší nás, že se u nás chcete ucházet o práci. Následně vysvětlujeme, jakým způsobem provádíme zpracování vašich osobních údajů v rámci žádosti o práci a poskytneme další informace relevantní v této souvislosti.

1. Kdo je odpovědný za zpracování vašich osobních údajů?

Odpovědným místem je:

TETRAS GmbH

Kistlerhofstr. 111

81379  Mnichov

Odpovědná osoba:

Jednatel Mag. Miloš Kučík

Tel.: +49 89 716 7216 30

email: tetras@tetras.de

2. K jakým účelům a na jakém právním základu zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje o vás zpracováváme za účelem vaší žádosti o zaměstnanecký poměr, pokud je to potřebné pro rozhodnutí o založení zaměstnaneckého poměru s námi. Právním základem přitom je § 26 odst. 1 ve spojení s odst. 8 věta 2 BDSG. Dále můžeme zpracovávat osobní údaje o vás, pokud je to potřebné k odvrácení uplatňovaných právních nároků z výběrového řízení vůči nám. Právním základem je přitom čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR, oprávněným zájmem je například důkazní povinnost v řízení podle Obecného zákona o rovném zacházení (AGG). Pokud vznikne mezi vámi a námi zaměstnanecký poměr, můžeme podle § 26 odst. 1 BDSG dále zpracovávat již od vás získané osobní údaje za účelem dalšího zpracování v rámci zaměstnaneckého poměru, pokud je to potřebné pro provádění nebo ukončení zaměstnaneckého poměru nebo k vykonávání nebo splnění práv a povinností pro zastupování zájmů zaměstnanců, vyplývajících ze zákona nebo z kolektivní smlouvy, firemní nebo služební dohody (kolektivní dohoda).

3. Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

Zpracováváme údaje související s vaší žádostí o pracovní místo. To jsou všeobecné údaje o vaší osobě (jako jméno, adresa a kontaktní údaje), údaje o vaší profesní kvalifikaci a školním vzdělání nebo údaje o dalším profesním vzdělání nebo jiné údaje, které nám předáte v souvislosti s vaší žádostí o pracovní místo. V ostatním můžeme zpracovávat vámi veřejně zpřístupněné profesní informace, jako například profil na profesních sociálních mediálních sítích.

4. Z jakých zdrojů pochází osobní údaje, pokud je neobdržíme od vás?

Požadujeme jen údaje, které nám poskytnete v souvislosti s výběrovým řízením.

5. Jaké kategorie příjemců údajů existují?

Vaše osobní údaje můžeme zprostředkovat firmám, které jsou s námi spojeny, pokud je to přípustné v rámci účelů a právních základů, uvedených v bodě 3. Jinak jsou osobní údaje zpracovávány z našeho pověření na základě smluv podle čl. 28 GDPR, a to zejména prostřednictvím providera host nebo poskytovatele systémů managementu uchazečů.

6. Uvažuje se o zprostředkování do třetí země?

Zprostředkování do třetí země se nepředpokládá.

7. Jak dlouho jsou vaše údaje uloženy?

Ukládáme vaše osobní údaje tak dlouho, jak je to potřebné pro rozhodnutí o vaší žádosti o pracovní místo. Pokud nevznikne zaměstnanecký poměr mezi vámi a námi, můžeme kromě toho ještě dále ukládat údaje, pokud je to potřebné za účelem obrany proti možným právním nárokům. Podklady žádosti o pracovní místo jsou přitom mazány šest měsíců po oznámení rozhodnutí o zamítnutí, pokud není potřebné delší uložení na základě právních sporů.

8. Jaká práva máte?

Jako uchazeč u nás máte v závislosti na situaci v jednotlivých případech následující práva na ochranu osobních údajů, za účelem jejichž vykonávání můžete nás nebo osobu pověřenou ochranou údajů kdykoliv kontaktovat prostřednictvím údajů uvedených v bodech 1 a 2:

a. Informace

Máte právo obdržet informaci o vašich u nás zpracovaných osobních údajích a požadovat přístup k vašim osobním údajům a/nebo kopie těchto údajů. To zahrnuje informace o účelu používání, kategorii používaných údajů, jejich příjemcích a oprávnění k přístupu, jakož i, pokud je to možné, plánovanou dobu uložení údajů nebo, pokud to není možné, kritéria pro stanovení této doby;

b. Oprava, mazání nebo omezení zpracování

Máte právo od nás neprodleně požadovat opravu vašich nesprávných osobních údajů. Za zohlednění účelů zpracování máte právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů – a to i prostřednictvím doplňujícího prohlášení.

c. Právo na odvolání

Pokud zpracování vašich osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písmeno f GDPR, máte právo kdykoliv odvolat z důvodů vyplývajících z vaší zvláštní situace souhlas se zpracováním těchto údajů. Tyto osobní údaje pak již nezpracováváme, ledaže bychom mohli doložit závažné legitimní důvody pro zpracování, které převáží nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, vykonávání nebo hájení právních nároků.

d. Právo na odvolání

Pokud se zpracování zakládá na souhlasu, máte právo souhlas kdykoliv odvolat bez toho, aby byla dotčena právní platnosti zpracování provedeného na základě souhlasu až do jeho odvolání. Za tím účelem můžete nás nebo naše/ho pracovníka/y pověřené/ho ochranou údajů kdykoliv kontaktovat pomocí výše uvedených kontaktních údajů.

e. Právo na smazání

Máte právo od nás žádat okamžité smazání svých osobních údajů a my jsme povinni, osobní údaje okamžitě smazat, pokud nastane jeden z následujících důvodů:

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly získány nebo jiným způsobem zpracovány
 • Podáte odvolání proti zpracování podle výše uvedeného bodu 8.c a nevyskytují se žádné přednostní oprávněné důvody pro zpracování.
 • Osobní údaje byly zpracovány neoprávněně.
 • Smazání osobních údajů je potřebné ke splnění právního závazku podle unijní legislativy nebo legislativy členských států, kterému podléháme.

To neplatí, pokud je potřebné zpracování:

 • ke splnění právního závazku, který vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členských států, kterému podléháme.
 • k uplatnění, vykonávání nebo obhajobu právních nároků.
f. Právo na omezení zpracování

Máte právo od nás požadovat omezení zpracování, pokud je splněn některý z následujících předpokladů:

 • správnost vašich osobních údajů je sporná, a sice po dobu, která nám umožňuje prověřit správnost osobních údajů,
 • zpracování je neoprávněné a vy odmítáte smazání osobních údajů a místo toho požadujete omezení využití osobních údajů;
 • nepotřebujeme již osobní údaje k účelům zpracování, vy je ovšem potřebujete k uplatnění, vykonávání nebo obhajobě právních nároků, nebo
 • jste podali námitku proti zpracování podle výše uvedenému bodu 8.c, dokud ještě není stanoveno, zda naše oprávněné důvodů nepřevažují nad vašimi. Pokud bylo zpracování omezeno podle tohoto písmena e, pak smí být tyto osobní údaje – nehledě na jejich uložení – zpracovávány jen s vaším souhlasem nebo k uplatnění, vykonávání nebo obhajobě právních nároků nebo na ochranu práv další fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu. Pokud jste dosáhli omezení zpracováni, budete před zrušením omezení o této skutečnosti informováni.
g. Právo na stížnost

Pokud jste toho názoru, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, porušuje ustanovení GDPR, máte bez dotčení dalšího správního nebo soudního opravného prostředku právo na stížnosti u dozorčího úřadu, především v členském státu místa vašeho pobytu, vašeho pracoviště nebo místa domnělého porušení

9. Potřeba poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů není předepsáno ze zákona ani smluvně, k poskytnutí osobních údajů nejste ani povinen. Ovšem poskytnutí osobních údajů je potřebné pro uzavření smlouvy o zaměstnaneckém poměru s námi. To znamená, že pokud nám při žádosti o pracovní místo neposkytnete osobní údaje, neuzavřeme s vámi zaměstnanecký poměr.

Prostřednictvím následujících informací bychom vám chtěli poskytnout přehled o zpracování vašich osobních údajů z naší strany a o vašich právech vyplývajících z práva na ochranu osobních údajů. Jaké údaje jsou jednotlivě zpracovávány a jakým způsobem jsou využívány, se v rozhodující míře řídí požadovanými, resp. sjednanými součástmi vašeho zaměstnaneckého nebo jiného smluvního poměru.

Kdo je odpovědný za zpracování údajů a na koho se můžu obrátit?

Odpovědným místem je:

TETRAS GmbH

Kistlerhofstr. 111

81379  Mnichov

Odpovědná osoba:

Jednatel Mag. Miloš Kučík

Tel.: +49 89 716 7216 30

email: tetras@tetras.de

Jaké zdroje a údaje používáme?

Zpracováváme osobní údaje, které získáme od našich zaměstnanců a dalších srovnatelných dotčených osob v rámci zaměstnaneckého poměru.

K osobním údajům patří zejména:

 • personálie (např. jméno a adresa, kontaktní údaje, den a místo narození a státní příslušnost)
 • matriční údaje (např. rodinný stav a údaje o dětech)
 • náboženská příslušnost
 • údaje o zdravotním stavu (pokud je to relevantní pro zaměstnanecký poměr, např. při těžkém postižení)
 • legitimační údaje (např. údaje z průkazů)
 • daňové identifikační číslo
 • údaje o kvalifikaci a rozvoji zaměstnance (např. kvalifikace profesní zkušenosti, jazykové znalosti a pokračující vzdělání)
 • údaje o zaměstnaneckém poměru (např. datum nástupu, název činnosti a funkce)
 • údaje relevantní pro daň ze mzdy z plnění smluvních závazků (např. výplata mzdy)
 • informace o finanční situaci pracovníků (např. úvěrové závazky a obstavení platu)
 • údaje sociálního pojištění
 • údaje pro důchodové zabezpečení, resp. penzijní fond
 • údaje o pracovní době (např. evidence pracovní doby, dovolená, nemoc a údaje související se služebními cestami)
 • údaje oprávnění (např. oprávnění ke vstupu a k přístupu)

a další údaje srovnatelné s uvedenými kategoriemi.

Za jakým účelem zpracováváme vaše údaje (účel zpracování) a na jakém právním základu?

Osobní údaje zpracováváme v souladu s předpisy evropského Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a Spolkového zákona na ochranu dat (BDSG):

Za účelem splnění smluvních povinností (§ 26 BDSG)

Zpracování údajů se provádí za účelem založení, realizace nebo ukončení zaměstnaneckého poměru v rámci stávající smlouvy s vámi nebo k provedení předsmluvních opatření, prováděných na vyžádání.

Z důvodu zákonných povinností (čl. 6 odst. 1 pís. c GDPR a čl. 88 GDPR a § 26 BDSG)

Jako firma podléháme různým právním závazkům, to znamená zákonným požadavkům (např. právo sociálního zabezpečení, bezpečnost práce, příp. stavovské právo advokátů, daňové zákony) a dozorových legislativních ustanovení (např. advokátní komory). K účelům zpracování náleží mimo jiné kontrola identity, splnění povinností sociálního pojištění a daňově právních kontrolních, ohlašovacích nebo dokumentačních povinností a řízení rizik ve firmě.

Pokud jsou zpracovávány zvláštní kategorie osobních údajů dle čl. 9 odst. 1 GDPR, slouží to v rámci zaměstnaneckého poměru k výkonu práv nebo ke splnění právních povinností z pracovního práva, práva sociální bezpečnosti a sociální ochrany (např. uvedení zdravotních údajů vůči zdravotní pojišťovně, záznam těžkého postižení z důvodu dodatečné dovolené a stanovení odvodu za zdravotně postižené zaměstnance). To probíhá na základě čl. 9 odst. 2 b) GDPR ve spojení s § 26 odst. 3 BDSG nový. Navíc může být potřebné zpracování zdravotních údajů pro posouzení vaší pracovní schopnosti podle čl. 9 odst. 2 h) ve spojení s § 22 odst. 1 b) BDSG nový. Kromě toho může zpracování zvláštních kategorií osobních údajů spočívat na souhlasu dle čl. 9 odst. 2 a) GDPR ve spojení s § 26 odst. 2 BDSG nový (např. podnikový integrační management).

Kdo obdrží moje údaje?

V rámci společnosti získají přístup k vašim údajům ta místa, která je potřebují ke splnění smluvních, zákonných a dozorčích povinností a k zachování oprávněných zájmů, např. personální oddělení.

K těmto účelům od nás mohou údaje obdržet i angažovaní poskytovatelé služeb a zástupci, pokud údaje potřebují ke splnění jejich příslušné služby. Všichni poskytovatelé služeb jsou smluvně zavázáni k důvěrnému zacházení s vašimi údaji.
S ohledem na předávání údajů příjemcům mimo naši společnost je v první řadě nutné dbát na to, abychom jako zaměstnavatel předávali pouze potřebné osobní údaje za dodržení rozhodných předpisů na ochranu osobních údajů. Informace o našich zaměstnancích smíme obecně předávat jen tehdy, pokud to dovolují zákonné předpisy, pokud jste to schválili nebo jsme k předání oprávněni jiným způsobem.

Za těchto předpokladů mohou být příjemci osobních údajů např.:

 • sociální pojišťovny
 • zdravotní pojišťovny
 • daňové úřady
 • veřejné orgány a instituce (např. finanční úřady a úřady trestního stíhání) při existenci zákonných nebo úředních povinností
 • jiné firmy za účelem výplaty mzdy nebo srovnatelné subjekty, kterým za účelem provádění smluvního vztahu zprostředkujeme osobní údaje (např. za účelem výplaty mzdy)
 • auditoři a mzdoví auditoři
 • poskytovatelé služeb v rámci poměrů zpracování zakázek
 • jiné subjekty v dalších s.r.o. koncernu Tetras

Dalšími příjemci údajů mohou být ty subjekty, pro které jste nám udělili svůj souhlas ke zprostředkování údajů nebo kterým jste oprávněni osobní údaje zprostředkovat na základě zvážení zájmů.

Jak dlouho budou mé údaje uloženy?

Vaše osobní údaje zpracováváme a ukládáme tak dlouho, jak je to potřebné pro splnění našich smluvních a zákonných povinností. Přitom je nutné pamatovat na to, že zaměstnanecký poměr je dlouhodobý závazkový vztah, založeny na delší dobu.
Nejsou-li již údaje potřebné pro splnění smluvních nebo zákonných povinností, budou pravidelně mazány.

Pokud zpracování údajů probíhá v našem oprávněném zájmu nebo v oprávněném zájmu třetích stran, budou osobní údaje smazány, jakmile již tento zájem netrvá.

Jaká práva na ochranu osobních údajů mám?

Každá dotčená osoba má právo na informace podle článku 15 GDPR, právo na opravu podle článku 16 GDPR, právo na smazání podle článku 17 GDPR, právo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR, právo na nesouhlas z článku 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů z článku 20 GDPR. U práva na informace a u práva na smazání platí omezení podle §§ 34 a 35 BDSG (Spolkový zákon na ochranu dat). Kromě toho existuje právo na stížnosti u příslušného orgánu pro dohled nad ochranou údajů (článek 77 GDPR).

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů vůči nám můžete kdykoliv odvolat. To platí i pro odvolání prohlášení o souhlasu, který nám byl udělen před platností Obecného nařízení o ochraně údajů, tedy před 25. květnem 2018. Pamatujte prosím na to, že odvolání má účinnost teprve do budoucna. Odvoláním nejsou dotčena zpracování, provedená před jeho oznámením.

Existuje povinnost poskytnutí údajů?

V rámci pracovního poměru musíte poskytnout takové osobní údaje, které jsou potřebné pro zahájení, realizaci a ukončení pracovního vztahu a ke splnění s ním spojených smluvních povinností nebo k jejichž vyžádání jsme zavázáni ze zákona. Bez těchto údajů zpravidla nebudeme schopni s vámi uzavřít smlouvu nebo ji realizovat.

Nakolik existuje automatizované rozhodování?

K založení, provádění a ukončení pracovního vztahu nevyužíváme plně automatizované rozhodování podle článku 22 GDPR.

Prostřednictvím následujících informací bychom vám chtěli poskytnout přehled o zpracování vašich osobních údajů z naší strany a o vašich právech vyplývajících z práva na ochranu osobních údajů. Jaké údaje jsou jednotlivě zpracovávány a jakým způsobem jsou využívány, se v rozhodující míře řídí požadovanými, resp. sjednanými součástmi vašeho smluvního poměru.

Kdo je odpovědný za zpracování údajů a na koho se můžu obrátit?

Odpovědným místem je:

TETRAS GmbH

Kistlerhofstr. 111

81379  Mnichov

Odpovědná osoba:

Jednatel Mag. Miloš Kučík

Tel.: +49 89 716 7216 30

email: tetras@tetras.de

Jaké zdroje a údaje používáme?

Zpracováváme osobní údaje, které získáme od našich překladatelů v rámci smluvního poměru. Společnost Tetras využívá také osobní údaje z veřejných zdrojů jako sociálních sítí (např. Linkedln, Xing, …) a dalších veřejně přístupných seznamů (ProZ, BDÜ, …).

K osobním údajům patří zejména:

 • personálie (např. jméno a adresa, kontaktní údaje a státní příslušnost)
 • údaje o kvalifikaci (např. kvalifikace, profesní zkušenosti a jazykové znalosti)
 • pracovní podmínky
 • číselné údaje a informace o účtu

a další údaje srovnatelné s uvedenými kategoriemi.

Za jakým účelem zpracováváme vaše údaje (účel zpracování) a na jakém právním základu?

Osobní údaje zpracováváme v souladu s předpisy evropského Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR):

Ke splnění smluvních povinností (čl. 6 odst. 1 pís. b)

Zpracování údajů se provádí za účelem realizace předsmluvních opatření a k realizaci smlouvy uzavřené s překladatelem.

Z důvodu zákonných povinností (čl. 6 odst. 1 pís. c GDPR)

Jako podnikatelé podléháme různým právním závazkům, to znamená zákonným požadavkům (např. daňové zákony). Zpracováváme osobní údaje v rámci těchto zákonných povinností.

Kdo obdrží moje údaje?

V rámci společnosti získají přístup k vašim údajům ta místa, která je potřebují ke splnění smluvních, zákonných a dozorových legislativních ustanovení a k zachování oprávněných zájmů.

K těmto účelům od nás mohou údaje obdržet i angažovaní poskytovatelé služeb a zástupci, pokud údaje potřebují ke splnění jejich příslušné služby. Všichni poskytovatelé služeb jsou smluvně zavázáni k důvěrnému zacházení s vašimi údaji.
S ohledem na předávání údajů příjemcům mimo naši společnost je v první řadě nutné dbát na to, abychom jako zaměstnavatel předávali pouze potřebné osobní údaje za dodržení rozhodných předpisů na ochranu osobních údajů. Informace o našich zaměstnancích smíme obecně předávat jen tehdy, pokud to dovolují zákonné předpisy, pokud jste to schválili nebo jsme k předání oprávněni jiným způsobem.

Jak dlouho budou mé údaje uloženy?

Firma TETRAS je oprávněna k archivaci poskytnutých dokumentů dle závazných ustanovení příslušných právních předpisů v libovolné podobě jako níže:

 1. Účetní dokumenty po dobu 10 let od data jejich vystavení
 2. Obchodní korespondenci po dobu 5 let od data jejího vystavení
 3. Dohodu o zachování mlčenlivosti (NDA) a Rámcovou smlouvu o spolupráci po dobu 2 let od písemného ukončení spolupráce.

Firma TETRAS je oprávněna k ukládání dat ostatních stran dohody ve své interní databázi po dobu platnosti rámcové smlouvy i dle lhůty úschovy v databázi dle závazných ustanovení příslušných právních předpisů.

Pokud zpracování údajů probíhá v našem oprávněném zájmu nebo v oprávněném zájmu třetích stran, budou osobní údaje smazány, jakmile již tento zájem netrvá.

Jaká práva na ochranu osobních údajů mám?

Každá dotčená osoba má právo na informace podle článku 15 GDPR, právo na opravu podle článku 16 GDPR, právo na smazání podle článku 17 GDPR, právo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR, právo na nesouhlas z článku 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů z článku 20 GDPR. U práva na informace a u práva na smazání platí omezení podle §§ 34 a 35 BDSG (Spolkový zákon na ochranu dat). Kromě toho existuje právo na stížnosti u příslušného orgánu pro dohled nad ochranou údajů (článek 77 GDPR).

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů vůči nám můžete kdykoliv odvolat. To platí i pro odvolání prohlášení o souhlasu, který nám byl udělen před platností Obecného nařízení o ochraně údajů, tedy před 25. květnem 2018. Pamatujte prosím na to, že odvolání má účinnost teprve do budoucna. Odvoláním nejsou dotčena zpracování, provedená před jeho oznámením.

Existuje povinnost poskytnutí údajů?

V rámci smluvního poměru musíte poskytnout takové osobní údaje, které jsou potřebné pro zahájení, realizaci a ukončení smlouvy nebo k jejichž vyžádání jsme zavázáni ze zákona. Bez těchto údajů zpravidla nebudeme schopni s vámi uzavřít smlouvu nebo ji realizovat.

Aktualizace: Březen 2019

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Tetras GmbH

Směrnice pro zprostředkování údajů do třetí země

Zprostředkování osobních údajů do třetích zemí

Společnost Tetras se zabývá poskytováním kvalitních jazykových služeb.

Nejlepší poskytovatelé těchto služeb se nachází v zemích, ve kterých se hovoří příslušným jazykem. Pouze díky tomuto trvalému kontaktu s jazykem je možné udržet krok s proměnlivým používáním jazyka a plynně ho ovládat. Dále právě v těchto zemích nejpravděpodobněji najdeme překladatele, který poskytuje jazykové služby v tomto jazyce.

Ne všechny země se nachází v EU nebo jsou na seznamu zemí, považovaných EU komisí za adekvátní. Na seznamu například nejsou uvedeny Čína, Indie, Japonsko, SAE.

Vaše údaje mohou být zpracovávány i pracovníky, kteří pracují pro nás nebo jiná zařízení mimo EHP a jako zpracovatelé dat data zpracovávají z našeho pověření. Tito pracovníci mohou být mimo jiné pověřeni zpracováním vašich poptávek, vašich objednávek nebo přípravou služeb podpory.

Právním základem pro zprostředkování dat je v tomto případě čl. 49 odst. 1 pís. c GDPR. Ten v určitých situacích dovoluje zprostředkování dat mimo EU. Obsahuje-li překládaný dokument osobní údaje, postupujeme jako poskytovatel jazykových služeb v souladu s těmito paragrafy.

Obsahují-li soubory osobní údaje, jste odpovědní za to, abyste informovali příslušnou osobu o tom, že údaje mohou být za účelem splnění smlouvy zprostředkovány mimo EU a mimo adekvátní země.

Všichni naši překladatelé ve všech zemích pracují podle přísných předpisů na ochranu osobních údajů a bezpečnostních předpisů a naše zprostředkování vždy probíhá za aplikace ochranných opatření.

Zprostředkování údajů do třetích zemí můžete odmítnout. V tomto případě se samozřejmě pokusíme najít alternativní poskytovatele k provedení zakázky se sídlem v EU nebo v adekvátních zemích. To ovšem může ovlivnit dodací lhůty.