Všeobecné

obchodní podmínky

vop

Všeobecné

obchodní podmínky

vop

1. Rozsah platnosti

(1) Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) platí pro smlouvy mezi společností TETRAS a zákazníkem/firmou (zadavatelem), není-li písemně dohodnuto jinak nebo není-li zákonem trvale stanoveno jinak. Tyto všeobecné obchodní podmínky začínají platit okamžikem udělení zakázky a platí po celou dobu trvání obchodního vztahu. Ústní vedlejší ujednání je nutné potvrdit písemně.
 
(2) Všeobecné obchodní podmínky zadavatele jsou pro společnost TETRAS závazné pouze tehdy, pokud je písemně uznala.
 
(3) Také v případě, když spolupracuje zadavatel s třetí osobou, uzavírá společnost TETRAS smlouvu výhradně se zadavatelem, který musí splnit dohodnuté platební podmínky, nezávisle na platební morálce koncového zákazníka.

2. Udělení zakázky

(1) Překladová zakázka platí jako udělená, když
a) společnost TETRAS obdrží od zadavatele zakázky formulář k zadání překladové zakázky e-mailem, poštou nebo faxem a
b) společnost TETRAS zakázku písemně potvrdí.

3. Rozsah a dodání překladu

(1)Překlad bude pečlivě vykonán podle zásad řádného výkonu povolání. Zadavatel obdrží takové provedení překladu, které bylo smluvně dohodnuté ve formuláři k zadání překladové zakázky.

4. Povinnost zadavatele poskytnout součinnost a objasnění

(1) Společnost TETRAS si vyhrazuje právo se v případě nejasností v originálním textu obrátit s dotazem na zadavatele nebo překlad vypracovat podle nejlepšího vědomí a svědomí v obecně srozumitelné formě.

(2) Zadavatel musí uvést v překladové zakázce účel použití překladu.

(3) Je-li překlad určen pro tisk, musí zadavatel poskytnout překladateli před tiskem jeden zkušební obtah a po tisku jeden povinný výtisk.

(4) Informace a podklady, které by mohly být potřebné k vyhotovení překladu, musí zadavatel překladateli poskytnout (např. glosáře, interní firemní dokumenty, fotografie atd.). Pokud nebudou doprovodné podklady poskytnuty, přeloží se odborné výrazy v obecně obvyklé a srozumitelné formě.

(5) Zadavatel osvobozuje překladatele od nároků vyplývající z autorského práva, které by bylo případně možné vůči překladateli na základě překladu uplatňovat.

(6) Zadavatel je povinen písemně potvrdit obdržení překladu.

5. Termín dodání, vyšší moc

(1) Je-li dohodnut pevný termín dodání v překladové zakázce, je tento zpravidla přislíben závazně.

(2) Společnost TETRAS se však nedostane do prodlení, když nedojde k plnění z důvodu okolnosti, za kterou společnost TETRAS neodpovídá. Není-li možné dodržet termín dodání z důvodu vyšší moci nebo z jiných důvodů (nemoc překladatele, kritická situace v rodině, závada počítače atd.), za které překladatel neodpovídá, musí společnost TETRAS zadavatele neprodleně informovat. Jak společnost TETRAS, tak i zadavatel jsou v těchto případech oprávněni odstoupit od smlouvy. Odstoupení musí proběhnout písemně. Překladatelem již zhotovená dílčí plnění musí být zaplacena. Další práva, zejména nároky na náhradu škody, jsou pro takové případy vyloučena.

(3) Náhradní termín lze v každém případě poskytnout pouze po oboustranném písemném souhlasu.

6. Ochrana dat, zachování důvěrnosti

(1) Společnost TETRAS se zavazuje k zachování důvěrnosti při zpracování překladové zakázky.x

(2) Texty s trestně postižitelným obsahem a texty, které jsou v rozporu s dobrými mravy, nespadají pod bod 6.(1) a překladatel je může odmítnout i po předchozím přijetí zakázky.

7. Vypovězení smlouvy

(1) Vypoví-li zadavatel smlouvu, aniž by k tomu byl oprávněn podle zákona nebo podle smlouvy, musí zaplatit práci na překladu, která byla vykonaná až do okamžiku vypovězení. Vypovězení musí proběhnout vždy písemně.

8. Odstranění nedostatků, nároky ze záruky

(1) Nedostatky v překladu, které vznikly v důsledku špatně čitelných, chybných nebo nekompletních textových předloh nebo nesprávné terminologie zadavatele, nejdou k tíži společnosti TETRAS.

(2) Veškeré reklamace z důvodu kvality překladu je nutné uplatnit do třiceti (30) dnů po zaslání překladu. Nedostatky musí zadavatel dostatečnou formou písemně vysvětlit a prokázat. Neobdrží-li společnost TETRAS žádnou písemnou výhradu v rámci třiceti dnů po zaslání překladu, je překlad považován za bezchybný a zadavatel se vzdává veškerých nároků, které by mu mohly z důvodu případných nedostatků náležet.

(3) Zadavatel musí poskytnout překladateli přiměřenou lhůtu k odstranění nedostatků. Odmítá-li tak učinit, je společnost TETRAS zproštěna ručení za nedostatky. Jsou-li nedostatky odstraněny v rámci poskytnuté lhůty, nemá zadavatel právo na snížení ceny. Nejsou-li nedostatky prokazatelně odstraněny, může zadavatel požadovat krácení odměny (snížení). V případě nepodstatných nedostatků nevzniká právo na snížení. Nároky ze záruky neopravňují zadavatele k zadržování dohodnutých plateb.

9. Honorář

(1) Honorář je možné dohodnout na bázi řádků nebo slov nebo jako pevnou cenu. Při vyúčtování podle řádků se určuje rozsah na základě textu ve výchozím jazyce. Jeden normořádek obsahuje 55 úhozů s mezerami. Na každou zakázku se účtuje minimální cena podle platných cen společnosti.

(2) Honorář dohodnutý v překladové zakázce je závazný a splatný bez srážek do čtyřiceti pracovních dnů po obdržení faktury. Fakturu musí zadavatel uhradit bankovním převodem. Zadavatel je povinen hradit veškeré bankovní poplatky. Nezasílá-li se překlad elektronickou cestou, musí zadavatel dodatečně k dohodnutému honoráři hradit i náklady na zaslání.

10. Ručení

(1) Společnost TETRAS ručí v případě hrubé nedbalosti a úmyslu. Ručení v případě méně závažné nedbalosti nastává pouze v případě povinností podstatných z hlediska smlouvy.

(2) Za poškození nebo ztráty během dopravy společnost TETRAS neručí. Společnost TETRAS využívá aktuální antivirový program, neručí však za případná poškození způsobená počítačovými viry.

(3) Společnost TETRAS neručí za nedodržení termínu dodání z důvodů, za které překladatel neodpovídá; viz bod 5.(2).

(4) Neuvede-li zadavatel v překladové zakázce, že je překlad určen pro tisk, jdou veškeré nedostatky plně k tíži zadavatele.

11. Aplikovatelné právo, místní příslušnost soudu, místo zdanitelného plnění, salvátorská klauzule

(1) Platí výhradně právo Spolkové republiky Německo. Místní příslušnost soudu odpovídá sídlu společnosti TETRAS. Místem plnění je sídlo společnosti TETRAS.

(2) Pokud by se mělo jedno nebo více ustanovení této smlouvy stát celkově nebo částečně právně neúčinné, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Na místo neúčinného ustanovení nastoupí se zpětnou platností obsahově co možná nejpodobnější úprava, která je nejbližší účelu požadovaného ustanovení.